نت شبكه پروفیباس

 

درشبكه های اجرا شده كنونی همیشه یك مورد پر اهمیت وجود دارد و آن این است كه چه كنیم تا شبكه اجرا شده با همین كیفیت به صورت مدام كار كرده و صحت انتقال اطلاعات را تضمین كند.

یك سوال؟

آیا شبكه پروفیباس را خوب میشناسید؟

در واقع تا قبل از شناخت كامل این شبكه امكان نگهداری از آن برای ما مقدور نمیباشد.به عنوان مثال:

 

 

 • طول عمر سوكت پروفیباس چقدر است؟

 

 • چگونه تفاوت سوكت خراب و سالم را تشخیص دهیم؟

 

 • طول عمر كابل و شرایط صحیح كابل كشی پروفیباس از نظر دما –زاویه كابل - و امواج مجاز طرفین و میزان تآ ثیرات امواج و...  چگونه است؟

 

 • روش  تایید شده استفاده از دو خروجی ریپیتر به چه شكل است؟

 

 • اثرات مختلف اتصال كوتاه بر شبكه چگونه نمود می نماید؟

 

 • روشهای نگهداری و PM  شبكه چگونه است؟

 

 • آیا امكان استفاده از دوسوكت به صورت همزمان بر روی هم وجود دارد؟

 

 • طول عمری برای CPU در نظر گرفته شده است؟

 

 • طول عمر متعلقات شبكه مانند (كارتهای ,CB15.ET200 , E1 ) چقدر است و آیا پایان عمر مفید آنها میتواند بر شبكه نیز تاثیر بگذارد؟

 

 • تاثیرات دو شبكه NETWORK و DRIVE  بر روی هم چگونه است ؟

 

 • اتصالی شیلد پروفیباس به سطح ولتاژ های موجود در سیستم چگونه نمود میكند و چه تاثیراتی دارد؟
 • بهترین محل قرار گیری CPU در شبكه كجاست؟

 

 • و..........

 

در پست های آتی به پاسخ این سوالات خواهیم پرداخت.