به نام خدا

 

موضوع مقاله

 

MOTOR MAINTENANCE

 تعمیرات و نگهداری موتور

 

 

 

 

 

  

 

 

 

مقدمه :

موتور ها در سیستمهای كنونی به عنوان بازوی اصلی و قلب تپنده هر كارخانه به شمار می روند وUnscheduled downtime in modern plant operations results in high costs and possible loss of business. خرابی برنامه ریزی نشده الكتروموتورها یكی از علل تحمیل هزینه های بالا بر كارخانجات میباشد. د ر همین راستاThat's why a well-planned preventive maintenance program is key to dependable, long-life motor operation.در همین راستا برنامه های تعمیر و نگهداری پیشگیرانه قابل اعتماد به خوبی میتوانند باعث طولانی شدن عمر عملکرد موتور و كاهش خسارات گردندHowever, a preventative maintenance program for motors won't work if you don't have the proper test equipment, tools, and training for the process. با این حال ، برنامه نگهداری پیشگیرانه برای موتور مفید نخواهد بود اگر شما تجهیزات تست مناسب و ابزار و آموزش را نداشته باشید.

A variety of maintenance methods may apply for each type of motor, controller, or related equipment in your facility. روش های متنوع نگهداری ممکن است برای هر نوع از موتور ، کنترلر ، و یا وسایل مرتبط با آن در تاسیسات وجود داشته باشد. You should choose the best methods for your facility and then determine how best to apply those methods. شما باید بهترین روش ها برای تسهیلات را انتخاب کنید و سپس تعیین کنید که چگونه بهترین وجه اعمال آن روشها مقدور میباشد.

اما لازمه برنامه ریزی صحیح در خصوص تعمیرات پیشگیرانه شناخت عوامل موثر بر كاركرد  یك تجهیز (الكتروموتور) میباشد.

 

 

خلاصه :

 

 

 

The purpose of maintenance is to keep equipment from failing prematurely , ensure optimum performance and minimize unscheduled downtime .Well-maintained machinery is also more energy-efficient and exhibits lower frictional losses and decreased operating temperatures  .The following sections cover major motor maintenance issues and make recommendations on servicing and testing.

 

هدف از تعمیرات ونگهداری یعنی حفظ تجهیزات از خرابی زودهنگام ، اطمینان از عملکرد مطلوب و به حداقل رساندن خرابی های غیر قابل پیش بینی ( خارج از برنامه ) میباشد

. با تعمیرات و نگهداری خوب ، انرژی و بهره وری  ماشین آلات بیشتر می شود ، در ضمن با كاهش اصطكاك دمای آن ( موتور) پایین می آید.

درجدول زیر در مورد نگهداری موتور مواردی عنوان شده است:

 

 

 Causes of Motor Failure

علل خرابی موتور

Contamination

آلودگی

26%

Overload اضافه بار

25%

Moisture رطوبت

17%

Bearing بلبرینگ

12%

Single phasing تك فاز

10%

Aging- كاركرد طولانی استهلاك

5%

Misc متفرقه

5%

 

 

 

An effective maintenance program affects reliability , performance and productivity.

برنامه های موثر نگهداری برقابلیت و اطمینان و کارایی و بهره وری تاثیر می گذارد.

 

 

Cleaning

تمیز کاری


آلودگی و خاك گرفتگی از طریق جذب به عایقهای موتور نفوذ پیدا میكند و این باعث می شود كه روغن روانكاری آلوده شده و موجب آسیب دیدگی  یاتاقانها گردد. تجمع آلودگی در فن و دهانه ورودی موتورباعث افزایش دمای موتور می گردد كه این امر موجب كاهش كارایی و طول عمر موتور می شود  .

 

Dirt attacks the insulation of a motor through abrasion and/or absorption.It can contaminate lubricants and damage bearings.Dirt buildup on the motor housing, fan and inlet openings increases the motor ’s temperature,which reduces efficiency and shortens motor life.

 

 

Lubrication

روانکاری

 

Larger motors require periodic bearing greasing .One problem is over-greasing, which causes increased friction ,leading to failure .Excess grease can be forced onto the windings ,also causing failure .Clean the fittings before injecting grease in order to avoid contamination.


به طور عمده موتورها باید به صورت دوره ای روانكاری گردند .عدم روانكاری به موقع باعث افزایش اصطكاك  و اسیب دیدگی می گردد  . شارژ اضافه گریس می تواند بر روی سیم پیچها ریخته  و موجب خرابی گردد. تمیز كردن اتصالات قبل از گریسكاری باعث جلوگیری از آلودگی می شود .                                                   Vibration
ارتعاش

 

A noticeable increase or change in motor vibration is an indication of a bearing problem , load imbalance ,a bent shaft ,a coupling misalignment or electrical irregularities .Incorrect belt tension and alignment can increase power consumption and decrease motor life.


افزایش قابل توجه و یا تغییر ارتعاش موتور به منزله وجود مشكل در یاتاقان ،عدم تعادل بار ، خم شدن ، كوپلینك  نامناسب و یا نوسان برق می باشد .كشش تسمه و عدم توازن می تواند  قدرت مصرفی برق را بالا برده و باعث كاهش طول عمر موتور گردد .

 

Voltage Testing

تست ولتاژ

 

Motors that operate outside a design range of lus or minus 10%of nominal voltage operate at decreased efficiency and have a shorter motor life. Unequal phase voltage can cause extremely large rotor currents, resulting in higher temperatures and dramatically increased motor losses .Measure and log the voltage at the motor ’s terminals while the machine is loaded.


بكار گیری موتورها  در خارج از رنج طراحی شده یاكمتر از 10٪ ولتاژ نامی  باعث  كاهش  كارایی وطول عمر موتور می گردد. نوسان ولتاژ باعث آمپر كشیدن بیش از حد موتور و در نتیجه افزایش  درجه حرارت و نیز افت توان موتور را به طور فزاینده افزایش می یابد  . زمانی كه موتور در حال كار كردن می باشد اندازه گیری ولتاژ مسیر می گردد .

 

Insulation Testing

 تست عایق

 

Resistance testing of critical motors on a routine basis is an important predictive test that can reveal degradation of insulation. Readings should be taken once or twice a year .Long-term trending provides a good picture of winding quality.

 

تست مقاومت موتور های كاركرده بر اساس یك روش ثابت میتواند پیش بینی مهمی در تست كاركرد موتورهاداشته باشد ثبت طولانی مدت تست عایقها می تواند معیار درجه بندی عایقها بشمار آید.بدلیل برقراری كیفیت عایقها میبایست تست آنها یك یا دو بار در سال انجام پذیرد .

 

 

نتیجه گیری :

 برنامه های موثر نگهداری برقابلیت و اطمینان و کارایی و بهره وری تاثیر می گذارد. اما این مهم در صورتی موثر خواهد بود كه مازاد بر شناسایی دقیق علل اصلی خرابی(آلودگی-اضافه بار و رطوبت) –ابزار لازم جهت اجرایی شدن برنامه نیز محیا باشد.