(Enterprise Resource Planning)

 

مقدمه :

اصل سازمانهای امروزی در جهت جهانی شدن رقابت می كنند كه این رقابت به سطوح بی سابقه ای

 منجر شده است. بازارهای رقابت جهانی ، سازمانها به یافتن راه حلهای كاری بهتر با ساختارهای انعطاف

پذیر و قابل اطمینانی نیاز دارند. بسیاری از زیرساختارهای سازمانی و تشكیلاتی توسط سیستم های

اطلاعاتی (كه فرایندهای كاری را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در جهت رشد و ابقاء سازمان پشتیبانی

 می كنند) توانمندتر شده اند. با اداره مؤثرتر این فرایندها مزایای رقابتی می توانند از طریق كاهش هزینه

 ، افزایش تولید و بهبود سرویس دهی مشتریان حاصل شوند. در دو دهه گذشته گرایش خاصی به راه

حلی متمركز كه فرایندهای كاری را بهبود می دهند ایجاد شده است. این راه حل عبارت است از :

 

برنامه ریزی منابع سازمان  Enterprise Resource Planning (ERP)