MOTOR MAINTENANCE

نگهداری و تعمیرات موتور

 

An effective maintenance program affects reliability , performance and productivity.

برنامه های موثر نگهداری برقابلیت اطمینان کارایی و بهره وری. تاثیر می گذارد

The purpose of maintenance is to keep equipment from failing prematurely , ensure optimum performance and minimize unscheduled downtime .Well-maintained machinery is also more energy-efficient and exhibits lower frictional losses and decreased operating temperatures  .The following sections cover major motor maintenance issues and make recommendations on servicing and testing.

هدف از تعمیرات است که برای حفظ و تجهیزات از عدم زودرس ، اطمینان از عملکرد مطلوب و به حداقل رساندن خرابی برنامه ریزی نشده

. خوب نگهداری ماشین آلات انرژی نیز بیشتر است ، بهره وری و نمایشگاه تلفات اصطکاکی کمتر و کاهش دما عامل. در بخش های زیر را پوشش مسائل موتور بزرگ نگهداری و توصیه هایی را در خدمت و تست.

 Causes of Motor Failure

علل نارسایی موتور

Contamination

آلودگی

26%

Overload اضافه بار

25%

Moisture رطوبت

17%

Bearing بلبرینگ

12%

Single phasing تك فاز

10%

Aging-كاركرد طولانی استحلاك

5%

Misc متفرقه

5%

 

 Cleaning

تمیز کاری

 

Dirt attacks the insulation of a motor through abrasion and/or absorption.It can contaminate lubricants and damage bearings.Dirt buildup on the motor housing, fan and inlet openings increases the motor ’s temperature,which reduces efficiency and shortens motor life.

حمله به خاک این عایق از یک موتور را از طریق سایش و / یا جذب. این می تواند روانکارها و یاطاقان خسارت. الودن خاک تا ساخت مسکن در موتور آن ، فن و دهانه ورودی موتور را افزایش می دهد 'دفعات دما ، که باعث کاهش کارایی و کوتاهی  عمر موتور.

 

Lubrication

روغنکاری

Larger motors require periodic bearing greasing .One problem is over-greasing, which causes increased friction ,leading to failure .Excess grease can be forced onto the windings ,also causing failure .Clean the fittings before injecting grease in order to avoid contamination.

 موتور های بزرگتر نیاز به گریس  كاری  یاطاقان پراکنده. یکی از مشکلات است که بیش گریس كاری ، که باعث افزایش اصطکاک ، که منجر به شکست. گریس اضافه می توانید روی سیم پیچها وادار می شود ، همچنین موجب شکست. تمیز اتصالات قبل از تزریق چربی به منظور اجتناب از آلودگی.

 

Vibration

ارتعاش

 

A noticeable increase or change in motor vibration is an indication of a bearing problem , load imbalance ,a bent shaft ,a coupling misalignment or electrical irregularities .Incorrect belt tension and alignment can increase power consumption and decrease motor life.

افزایش قابل توجه و یا تغییر در ارتعاش موتور یک نشان از یک مشکل یاطاقان ، عدم تعادل بار ، یک میله خم شده است ، یک جفت اتصال نامناسب و یااتصال برق. تنش کمربند نادرست و هم ترازی می تواند مصرف انرژی و کاهش عمر موتور را افزایش دهد.

 

Voltage Testing

ولتاژ تست

 

Motors that operate outside a design range of lus or minus 10%of nominal voltage operate at decreased efficiency and have a shorter motor life. Unequal phase voltage can cause extremely large rotor currents, resulting in higher temperatures and dramatically increased motor losses .Measure and log the voltage at the motor ’s terminals while the machine is loaded. Comparing measurements against established norms can help identify roblems .

موتورها که در خارج از محدوده طرح که از lus فعالیت و یا منهای 10 درصد ولتاژ اسمی عمل در بهره وری و کاهش یک موتور زندگی کوتاه. ولتاژ فاز نابرابر جریانهای بسیار بزرگ می تواند روتور ، که منجر به علت درجه حرارت بالاتر و به طرز چشمگیری افزایش تلفات موتور. سنجش و ورود ولتاژ در موتور 'دفعات ترمینال در حالی که دستگاه لود. در مقایسه با اندازه گیری می تواند بر    علیه هنجارهای تاسیس کمک به شناسایی lems دستبرد زدن

 

Insulation Testing

تست روكش و عایق گذاری

Resistance testing of critical motors on a routine basis is an important predictive test that can reveal degradation of insulation. Readings should be taken once or twice a year .Long-term trending provides a good picture of winding quality. Shown here are measured insulation resistance readings (upper graph),which are corrected to a common temperature base (lower graph),providing an accurate basis for comparison .In this case a significant downward trend occurs at the four-year mark .This motor should be removed from service and sent for a cleaning and “dip and bake ”servicing ,avoiding a full rewind and at about one third of the cost.

آزمایش مقاومت در برابر از موتور های بحرانی بر اساس روال یک امتحان مهم است که می تواند پیش بینی انحطاط از عایق آشکار شده است. خواندنیهای باید گرفته یکبار و یا دو بار در سال است. بلندمدت نمودار فراهم تصویر خوب از یک سیم پیچ با کیفیت. اینجا نشان داده شده است اندازه گیری عایق خواندن مقاومت (نمودار بالا) ، که به یک پایگاه مشترک درجه حرارت (کمتر گراف) تصحیح شده است ، ارائه یک مبنای دقیق برای مقایسه در این مورد به روند رو به پایین رخ می دهد قابل توجه در چهار علامت سال است. این موتور باید از خدمات حذف می شود و ارسال خبر برای تمیز کردن و "غسل و پخت" خدماتی ، اجتناب یک عقب کامل و در حدود یک سوم از هزینه.