پیام های خطا و هشدار پیامها(ترجمه شده)
 
               
F0001 جریان ا ضافی                                                            A0501 حد جریان
F0002 ولتاژ اضافی                                                              A0502 حد ولتاژ بالا 
F0003   تحت ولتاژ                                                              A0503 حد ولتاژ پایین
F0004 دمای بیش از حد اینورتر                                                A0504  درجه حرارت بیش از حد اینورتر
F0005 ( جریان اضافه در اینورتر(مقیاس جریان و زمان                 A0505 ( جریان اضافه در اینورتر(مقیاس جریان و زمان
F0011 حرارت موتور باواسطه اضافه جریان                               A0506 مرتبط با سیكل اینورتر
F0012 دما اینورتر. سیگنال از دست رفته                                   A0511 دمای بالای موتور (جریان در بازه زمان)
F0015 درجه حرارت موتور. سیگنال از دست رفته                       A0520  دمای بیش از حد یكسو كننده
F0020 قطع فازهای اصلی                                               A0521 دمای بیش از حد محیط
F0021 فالت اتصال زمین                                               A0522( تكرار مرور وقفه (مقیاس جریان و سایكل
F0022 هربرت واکر مانیتورینگ فعال                               A0523 فالت قسمت خروجی  
F0023 فالت قسمت خروجی                                              A0535 حرارت در مقاومت ترمز
F0024 دمای بیش از حد یكسو كننده                                    A0541 شناسایی داده های موتور فعال
F0030 از كار افتادن فن                                                   A0542 بهینه ساز كنترل سرعت فعال
F0035 Nراه اندازی خودكار بعد از                                    A0590 اخطار از دست دادن بازخورد رمزگذار
F0040 كالیبراسیون خودكار با خطا مواجه شد                       A0600 RTOS اخطار رانش بیش از حد
F0041 شناسایی داده های موتور با خطا مواجه شد                   A0700 - CB اعلام هشدار شماره 1
F0042 عدم کنترل سرعت بهینه سازی
...
...
 
F0051 با خطا مواجه شد EEPROM پارامتر                               A0709 CB اعلام هشدار شماره 9
F0052 خطا در ذخیره قدرت                                                      A0710 CB خطای ارتباطی
F0053 IO EEPROM Fault                                                 A0711 CB خطا پیکربندی
F0054 اشتباه در بورد ورودی خروجی                             A0910 ولت کنترل حداکثر - غیر فعال
                                                                                                                               A0911 ولت - کنترلر ماکس فعال
F0070 خطا در پارامترهای سی بی                                               A0912 ولت - کنترلر مینیموم دی سی فعال
F0071   BOP  خطا در تبادل اطلاعات خط                                   A0920 به درستی تنظیم شده باشد ADC پارامترهای
F0072   COM  خطا در تبادل اطلاعات خط                                A0921 پارامترهای مبدل عددی به قیاسی به درستی تنظیم شده باشد
F0080 ADC از دست دادن سیگنال ورودی                                  A0922  بدون اعمال بار به اینورتر
F0085  خطای خروجی                                                       A0923 هر دو (هل دادن) چپ و راست بیان می دارند
F0090 از دست دادن بازخورد رمز گذار                                            A0952 عدم شناسایی تسمه
F0101 سر ریز شدن مخزن                                                             A0936 PID كوك خودكار فعال
F0221 PID بازخورد در كمترین میزان ارزش
F0222 PID بازخورد در بالاترین میزان ارزش
F0452 شاخه ای از فالت جریان)  عدم شناسایی تسمه)
اینورتر سری 400