مراحل آماده سازی و راه اندازی اینورتر سری 400 در شبكه كنترلی  پروفی باس .

 

-1 عملكردكلید های مورد استفاده جهت پارامتر دهی وتنظیم.

-2 انجام ریست كارخانه ای .

-3 وارد آردن پارامترهای اینورتر .

-3-1 آدرس دهی نود و پارامترهای اصلی آنترل و ست پوینت مرتبط با پروفیباس.

-3-2 پارامتر های تنظیم حدود.

(Safety) -3-3 پارامترهای ایمنی

(Relay OutPut1) Brake -3-4 پارامترهای

(Resistor) -3-5 پارامترهای مقاومت حرارتی

-4 آنترل تطبیق پارامترهای الكتروموتور (اختیاری- نیازی نیستدرصورت همخوانی سایز الكترو موتور واینورتر ) .

-5 انتهای پارامتر دهی و راه اندازی سیستم .

 -6 عملكرد پارامترP 0927

 

 

مراحل انجام ریست كارخانه ای:

 

مراحل انجام ریست به شكل زیر است     :

شروع

ایجاد دسترسی برای تغییر پارامترها P0003=1

امكان دیدن همه پارامترها P0004=0

برگشت به مقادیر آارخانه ای P0010=30

آغاز و تكمیل پروسه ریست P0970=1

... Busy...

انجام پروسه ریست آارخانه ای دستكم 20 ثانیه به طول

می انجامد ودر این مدت روی صفحه نمایش آلمه Busy

ظاهر می شود

پایان