شبكه های صنعتی

 

PROFIBUS-DPV0

 

قسمت 2

 در DP-V0  اگر فقط یك Master  وجود داشته باشد به آن Mono Master و اگر چند Masterباشد به آن Multi Master گفته می شود در این حالت Master  ها به نوبت  باس را در اختیار می گیرد و با Slave  ها صحبت می كند

مراحل آمادگی برای ارتباط Master  با Slave  سه گام باید برداشت:

گام 1: Master  در خواست شناسائی وضعیت (Diagnostic ) میكند و Slave  و ضعیت خود را اعلام می كند

گام 2: Master  پارامتر هائی كه Slave باید برای تبادل دیتا باید از آنها استفاده كند را به آن میفرستد وSlave تأیید     (Acknowledge ) را به Master  اعلام میكند.

گام 3: Master  ساختار سخت افزاری پیكر بندی شده برای Slave را به آن اعلام میكند اگر تفاوتی بین آن و ساختار واقعی ببیند به Master  اعلام می كند.