علل خرابی های شبكه پروفیباس :

 

1-     قطع شدن كابل پروفیباس

2-     خرابی و یا عدم عملكرد كانكتور

3-    وجود ولتاژ بر روی شیلد كابل پروفیباس

4-    نویز بیش از حد بر روی شیلد كابل پروفیباس

5-    افزایش طول مسیر و اضافه نمودن NODE

6-    وجود ادرس NODE مشابه در یك شبكه ( در حین اجرای تعمیرات)

7-    قطع تغذیه و یا عدم عملكرد یك یا چند NODE (سیستم فالت)

8-  ضعیف شدن سیگنال ارسالی به واسطه (افزایش طول مسیر- عدم عملكرد صحیح OP در بین مسیر- خرابی ریپیتر و....)

9-     اتصال كوتاه و یا اتصال به بدنه

كه در كلیه موارد ذكر شده استفاده از سیستم قدیمی رفع توقف ( پیگیری نود به نود و ترمینیت كردن مابین مسیر در جهت فعال شدن بخشی از مدار) جوابگوی رفع مشكل بوده وپس از مشخص شدن محل دقیق مشكل (یكی از 9 حالت ذكر شده ) با (تعویض كابل و یا قطعات مشكل دار) رفع میگردد

با توجه به موارد ذكر شده  نیاز به بررسی احتمالات ذیل در جهت ریشه یابی مناسب و نگهداری بهینه سیستم پروفیباس میباشد:

1-بررسی Bus Cycl :

(باید زمان Bus Cycle از Cycle Time برنامه Masterكوتاه تر باشد تاایجاد اشكال نكند.

سرعت انتقال دیتا در Dp ومیتواند در عرض یك میلی ثانیه 512بایت دیتا ورودی و 512 بایت دیتا خروجی را روی 32 Slave با سرعت 12Mbpsتبادل كند )

2-بررسی اتصالات كانكتور در مراحل رفع عیب :

با توجه با ماهیت كاری كانكتور در نود انتهایی (تاكید در ایجاد سه اهم 390-222-390  جهت END شدن مسیر بر اساس ساختار اعلام شده از طرف سازنده) در صورت عدم برقراری اتصال مناسب مابین كانكتور و ET در كلیه نودها و همچنین عدم برقراری ارتباط مناسب نود آخر (در مراحل رفع عیب و ترمینیت كردن جهت فعال سازی بخشی از سیستم) عملیات رفع عیب با مشكل مواجه میشود.


3-بررسی امكان كاهش طول مسیر  با استفاده از روش درختی در راستای كاهش زمان باس سایكل.

4- بررسی كاهش نویز با ایجاد مسیری مجزا برای كابلهای موجود در شبكه

5- بررسی كاهش نود در هر سیستم با ایجاد سیستمهای جدی

6- بررسی امكان استفاده از حالت Multi Master  در راستای افزایش سرعت و كاهش افت دیتا(در این حالت Master  ها به نوبت  باس را در اختیار می گیرد و با Slave  ها صحبت می كند.)

7- بررسی امكان ارت نمودن شیلد كابل مابین 2 نود در راستای كاهش احتمالات نویز و ولتا‍ژ های مازاد